Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL

Od školního roku 2021/2022 je Evropská obchodní akademie Děčín akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL

ICDL

O konceptu ECDL / ICDL

Původně evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací systém v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

V čem je tento koncept výjímečný?

 • JE STANDARDIZOVANÝ na celém světě jsou používány stejné sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost,
 • JE OBJEKTIVNÍ mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní,
 • JE NEZÁVISLÝ zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů,
 • JE MĚŘITELNÝ všechny programy mají své sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností,
 • JE PRAKTICKÝ drtivá většina zkušebních úloh je „ze života“, zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi.

Co může přinést jednotlivcům?

 • ECDL / ICDL CERTIFIKÁTY mezinárodně uznávané doklady jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností,
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi,
 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese,
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia,
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ vlastních znalostí a dovedností práce s digitálními technologiemi,
 • OSOBNÍ MOTIVACI pro další vzdělávání nejen v oblasti digitálních technologií,
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ z efektivnějšího a smysluplného využívání digitálních technologií,
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi,
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli.

Co může poskytnout vzdělávací organizace?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI o tom, že vzdělávaná osoba disponuje potřebnou úrovní přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a že je možné smysluplně navázat dalším vzděláváním,
 • NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ vzdělávané osoby se vzdělávají mnohem intenzivněji, protože jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast na školení, ale že budou skládat závěrečné zkoušky,
 • OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU kterou může vzdělávací organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování kvality svých vzdělávacích služeb.

Co může přinést zaměstnavatelům?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI že držitel některého z ECDL / ICDL certifikátů umí smysluplně a efektivně využívat digitální, resp. informační a komunikační technologie,
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU při přijímacích pohovorech není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. „umí s počítačem“,
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ digitálně gramotné či kvalifikované zaměstnance není nutné dlouho a nákladně „dovzdělávat“; ti se mohou ihned a efektivně věnovat plnění pracovních úkolů,
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT přenositelné digitální znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a možnost následně cíleně investovat do vzdělávání jen v takových oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné,
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ pro řízení lidských zdrojů a pro personální politiku v organizaci,
 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU PODPORU digitálně gramotní zaměstnanci již nezatěžují své kolegy či technickou podporu zaměstnavatele s jednoduchými nebo opakovanými dotazy a problémy.

ECDL zkoušky na EOA Děčín

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. Tyto certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Evropská obchodní akademie může jako akreditované testovací středisko od školního roku 2021/2022 nabízet svým studentům možnost vykonat tyto zkoušky přímo na škole. V návaznosti na vysoký standard výuky ICT definovaný v našich školních vzdělávacích programech jsme se navíc, jako jedna z mála středních škol v ČR, rozhodli zaměřit na pokročilou verzi těchto zkoušek – ECDL Advanced.

 

Testovací místnost

Pokročilé moduly se zabývají především přenositelnými digitálními Kompetencemi potřebnými pro profesionální zvládnutí (nejen) kancelářského programového vybavení a z pohledu některých profesí zasahují až do profesních dovedností. Oranžové označení modulů souvisí s obtížností z pohledu typické cílové skupiny. Pokročilé moduly patří mezi obtížnější moduly a jsou běžně využívány odbornou veřejností.

 Pokročilé zpracování textu
Modul AM3 (Advanced Documents) je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit textový dokument na profesionální úrovni. Měl by zvládnout pokročilé možnosti textového editoru (titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky, pole, formuláře, šablony, vodotisk, makra). Měl by umět vytvořit obsahy, rejstříky a křížové odkazy, využívat nástroje pro týmovou spolupráci při úpravách dokumentů. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí.

Stáhnout Sylabus AM3 2.0 v PDF

Stáhnout Sylabus AM3 2.0 v PDF

Pokročilá práce s tabulkami
Modul AM4 (Advanced Spreadsheets) je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět vytvořit kvalitní tabulky a grafy s využitím pokročilých možností formátování. Měl by být schopen analyzovat, filtrovat a řadit data v tabulkách a seznamech, používat pokročilé funkce, vytvářet a používat scénáře, spolupracovat při revizích tabulek a využívat možnosti zabezpečení. Měl by umět propojovat tabulky s daty, vkládat a importovat data. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí.

Stáhnout Sylabus AM4 2.0 v PDF

Stáhnout Sylabus AM4 2.0 v PDF

Pokročilé prezentace
Modul AM6 (Advanced Presentation) je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen připravit a předvést kvalitní prezentaci s využitím pokročilých nástrojů a knihoven obrázků. Měl by umět vytvářet a upravovat diagramy, formátovat grafy, používat videosekvence, zvukové ukázky a animace. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí.

Stáhnout Sylabus AM6 2.0 v PDF

Stáhnout Sylabus AM6 2.0 v PDF

ECDL zkoušky pro veřejnost

Pro zájemce z řad veřejnosti nabízí naše testovací středisko i testování méně náročných modulů.

Zpracování textu

Modul M3 (Documents) je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvářet textové dokumenty malého rozsahu, formátovat je a připravit pro tisk. Měl by umět do dokumentu vložit tabulku, obrázek nebo kreslený objekt a také připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

Stáhnout Sylabus M3 6.0 v PDF

Stáhnout Sylabus M3 6.0 v PDF

 Práce s tabulkami

Modul M4 (Spreadsheets) je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit, formátovat a přizpůsobit pro tisk tabulku i graf. Měl by umět použít jednoduché vzorce a funkce tabulkového procesoru a rozpoznat chyby ve vzorcích. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

Stáhnout Sylabus M3 6.0 v PDF

Stáhnout Sylabus M4 6.0 v PDF

 Prezentace

Modul M6 (Presentation) je zaměřen na používání aplikací pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen vytvořit/upravit/uložit/vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí a také v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.

Stáhnout Sylabus M6 6.0 v PDF

Stáhnout Sylabus M6 6.0 v PDF

Evropská obchodní akademie