Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně EOA:

Mgr. D. Kuncová

Kontakt: dkuncova@oadc.cz

Tel: 412 516 127

Konzultace: úterý od 13.30 (dle dohody)

Základní vymezení poradenských služeb ve školách je zakotveno ve Vyhlášce o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb.).

Činnosti VP ve škol. roce:

poskytování poradenských služeb (žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům):

 • kariérové poradenství
 • práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práce s nadanými žáky
 • spolupráce s PPP v Děčíně a dalšími organizacemi
 • další

Školní metodik prevence na EOA:

Mgr. D. Kuncová

Školní preventivní strategie je systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit ve školách – ve školním roce je realizován prostřednictvím MPP (Minimální preventivní program).

Na realizaci MPP se podílejí všichni pracovníci školy. Preventivní program je realizován v rámci výuky, v třídnických hodinách a v mimoškolních aktivitách.

MPP je součástí výchovně-vzdělávacího plánu EOA a je tvořen na základě materiálů MŠMT. Je součástí ŠVP.

Cílem primární prevence ve škole je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mají žáci pocit klidu a vzájemné tolerance a zároveň důsledné dodržování povinností a práv žáků i jejich rodičů a zároveň i učitelů.

Témata:

 • Prevence negativních jevů ve společnosti (prevence zneužívání návykových látek – drogy, alkohol,kouření  a dalších závislostí, šikana, xenofobie, rasismus,…)
 • Prevence kriminality
 • Prevence HIV/AIDS a jiné sexuálně přenosné nemoci – prevence rizikového chování, plánované rodičoství – antikoncepce, hygiena dospívání
 • Partnerské vztahy, domácí násilí
 • Prevence rakoviny prsu
 • Poskytování 1. pomoci

Další – dle aktuální nabídky v průběhu školního roku

Evropská obchodní akademie