Organizační řád

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,

příspěvková organizace

Organizační řád

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

1.Organizační řád Evropské obchodní akademie  v  Děčíně (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce.

3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především

–         zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších novel – Zákoník práce

 

Článek II.

Postavení a poslání školy

1. Škola je příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny vydané KÚUK čj. 135/2001 ze dne 28. 11. 2001 s platností  k 1. 10. 2001.

2. Škola je zařazena v síti škol MŠMT od 1. 9. 2005 – čj. 18 090/2005-21.

3. Základním posláním školy je poskytování středního odborného vzdělání dle učebních  plánů a osnov schválených MŠMT 63-41-M/004 pod číslem jednacím 23 842/2001-23.

4. Mimo základní obor poskytuje škola vzdělání v zaměření Evropský hospodářský asistent, Kreativita podnikání,  Sportovní marketing a management.

 

Článek III.

Organizační členění

Úseky:

1.     Ředitel

2.     Sekretariát ředitele

3.     Ekonomický a personální úsek

4.     Pedagogický úsek

5.     Předmětové komise

6.     Správní úsek

7.     Informační úsek

Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání řídí pedagogické pracovníky a vykonává ostatní činnosti dle náplně práce.

Zástupce ředitele pro ekonomickou, personální a projektovou činnost zastupuje ředitele v otázkách ekonomických,  personálních a projektových a vykonává ostatní činnosti dle náplně práce.

Zástupce jmenuje ředitel školy. 

Jeden ze zástupců je současně jmenován statutárním zástupcem ředitele a zastupuje ředitele školy ve všech oblastech činnosti v době jeho nepřítomnosti.

Personální a mzdovou agendu vede mzdová účetní, účetnictví školy vede účetní.

V úseku správním zajišťuje agendu hlavní ekonom a školník.

Ředitel školy pověřuje vedením předmětových komisí odborné učitele.

Činnost informačního úseku je zajišťována správcem informačního centra (sekretářka ředitele, knihovnice) a správcem počítačové sítě.

Předmětové komise

1.     Předmětová komise ekonomických předmětů

2.     Předmětová komise jazyků a společenských věd

3.     Předmětová komise přírodních věd

4.     Předmětová komise  tělesné výchovy a odborných předmětů SMM

Každý vedoucí plní funkce řídící, organizační a výkonné podle popisu práce a pokynů ředitele školy.

 Viz:

 Příloha Organizační schéma školy.

 

Článek  IV.

Statutární orgán školy

1. Statutárním orgánem školy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává hejtman Ústeckého kraje na základě usnesení Rady Ústeckého kraje.

2. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci.   

     Koordinace se uskutečňuje:

a)     přenášením pravomocí na zástupce ředitele a ostatní vedoucí

b)    na poradách provozních

c)     na poradách pedagogických

d)    na schůzkách předmětových komisí

      e) operativním řízením a ukládáním úkolů

3. Ředitel jedná ve všech záležitostech jménem školy.

4. Ředitel řídí hospodaření školy dle rozpočtu, rozhoduje o mzdové politice a odměňování pracovníků dle platných norem a podle výsledků práce.

5. Schvaluje výkazy a ostatní dokumenty vznikající ve styku s vnějším okolím školy.

6. Uzavírá smlouvy s jinými organizacemi.

7. Řídí školu tak, aby plnila své poslání v oblasti výchovy a vzdělávání a to dle učebních plánů a osnov schválených MŠMT.

8. Zodpovídá za BOZP, CO, PO.

9. Plní ostatní úkoly dle pověření a náplně práce.

 

Článek V.

Ostatní vedoucí pracovníci školy, správci jednotlivých agend

1. Vedoucí pracovníci dle organizační struktury školy:

Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání (jmenován ředitelem školy)

Zástupce ředitele pro personální, ekonomickou a projektovou činnost (jmenován ředitelem školy)

Vedoucí předmětových komisí (pověřeni ředitelem školy vedením předmětových komisí)

Výchovný poradce a školní metodik prevence (jmenován ředitelem školy)

2. Správci jednotlivých agend

Správce počítačové sítě (jmenován ředitelem školy)

Správce informačního centra – knihovna (pracovní smlouva)

Hlavní ekonom, účetní a mzdová účetní – správce agendy personální, mzdové, rozpočtu (pracovní smlouva)

Hlavní ekonom – správa majetku a správní úkony (pracovní smlouva)

2. Vedoucí pracovníci a správci agend jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních, organizačních a řídících norem. Podílí se na provozu školy a odpovídají řediteli školy za svou činnost dle popisu a náplně práce.

 

Článek VI.

Organizační a řídící normy

1. Škola se při své činnosti řídí hlavními organizačními normami, které jsou součástí tohoto řádu.

A) Školní řád

B) Spisový řád

C) Provozní řád školy

D) Pracovní řád pro zaměstnance školy

2. Ředitel školy řídí a upravuje vnitřní organizaci školy vnitřními směrnicemi pro oblast pedagogickou, hospodářskou, personální, mzdovou a jiné.

 

Článek VII.

Strategie řízení

1.       Kompetence pracovníků v jednotlivých oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo:

–         podřízenost

–         kompetence

–         povinnosti

–         samostatnost a rozsah činnosti

–         odpovědnost

–         spolupráce

Článek VIII.

Finanční řízení

 

1.Finanční řízení je zajištěno:

               a) členěním rozpočtu

b) průběžným sledováním čerpání rozpočtu

2. Pokladnu vede hlavní ekonom.

3. Účetnictví vede  účetní, rozpočet hlavní ekonom.

 

Článek IX.

Personální řízení

Rozhodování v personálních otázkách se řídí Zákoníkem práce a konkrétními potřebami školy.

1. Přijímání nových pracovníků zajišťuje ředitel školy ve spolupráci s příslušným zástupcem.

2. Personální agendu vede mzdová účetní.

3. Platové postupy a nároky pracovníků sleduje mzdová účetní.

4. Docházku, dovolené a čerpání pracovního volna sleduje zástupce ředitele pro ekonomickou, personální a projektovou činnost.

 

Článek X.

Řízení hmotných prostředků

Klasifikace majetku je vymezena vnitřními směrnicemi.

l. O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitel školy po předložení žádosti vedoucích pracovníků.

2. Evidenci majetku řídí a vede ekonom školy, správci sbírek, školník a správce informačního centra.

3. Za ochranu majetku zodpovídají všichni pracovníci školy podle náplní práce.

4. Odpisy se řídí odpisovým plánem (viz směrnice ředitele školy).

 

Článek XI.

Výchovný a vzdělávací proces se řídí schválenými učebními plány, osnovami, standardy odborného vzdělávání, standardy všeobecného vzdělávání, metodickými návody a pokyny MŠMT, řádem školy, vnitřními směrnicemi ředitele školy a ostatními platnými normami MŠMT ČR.

 

Článek XII.

Oceňování práce

1. Zařazování a oceňování pracovníků se řídí nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb. a ve znění pozdějších úprav o platových poměrech zaměstnanců a dalšími platnými normami vydávanými MŠMT ČR.

2. Podrobnosti odměňování jsou upraveny vnitřním platovým předpisem, který je součástí tohoto řádu.

 

Článek XIII.

Práva a povinnosti pracovníků

1. Práva a povinnosti pracovníků jsou obecně upraveny Zákoníkem práce a Pracovním řádem čj. 14 269/2001-26.

2. Práva a povinnosti pracovníků jsou zakotvena ve Školním řádu  a dále vymezena pracovními náplněmi dle konkrétního zařazení pracovníka.

 

Článek XIV.

Komunikační a informační systém

1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně.

2. Informace vstupující do školy přichází k řediteli.

3. Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.

4. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem. Podrobnosti jsou stanoveny ve spisovém řádu, který je přílohou tohoto organizačního řádu.

5. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují na informační tabuli ve sborovně a na vnitřním webu.

6. Základní informačními kanály jsou:

–         jednání pedagogické rady a provozní porady

–         jednání předmětové komise

–         vývěska ve sborovně

–         hlášení školního rozhlasu

–         operativní porady pracovníků svolávané vedením

–         osobní poštovní schránky

–         vnitřní web

XV.

Platnost Organizačního řádu

1. Tento Organizační řád vstupuje v platnost od 1. 9. 2014.

2. Tento Organizační řád se vydává na dobu neurčitou.

3. S tímto Organizačním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni pracovníci školy. Případná neznalost nezbavuje pracovníka odpovědnosti za porušování ustanovení tohoto organizačního řádu.

Děčín 31. srpna 2014                                                     Ing. Jiří Petrášek

                                                                                         ředitel školy

Evropská obchodní akademie