Aktuality k maturitám

Informace k maturitním vysvědčením

Maturitní vysvědčení žáků 4.A a 4.S budou předávat třídní učitelé v pátek 11.6. dle informace v Bakalářích. Vysvědčení těch, kdo úspěšně vykonali opravné zkoušky, budou k dispozici také

Číst více»
Rozpis

Rozpis ústních maturit

Jednotné zkušební schéma pro didaktické testy a rozpis ústních maturit byl zaslán všem žákům prostřednictvím Bakalářů. Ti, kdo konají opravné zkoušky, dostali tyto informace e

Číst více»

Maturitní okruhy a organizace zkoušky

Přehled o skladbě maturitní zkoušky zde.

Seznam povolených pomůcek pro didaktické testy a ústní část MZ zde.

Témata pro maturitní zkoušky

Maturitní témata pro ekonomiku zde.

Maturitní témata pro učetnictví zde.

Školní seznam literárních děl zde.

Směrnice pro vypracování projektového řízení zde.

Maturitní témata pro francouzký jazyk zde.

Maturitní témata pro německý jazyk zde.

Maturitní témata pro ruský jazyk zde.

Maturitní témata pro anglický jazyk, zaměření EHA zde.

Maturitní témata pro anglický jazyk, zaměření SMM a KRE zde.

Maturtitní témata z nepovinných předmětů:

Způsob hodnocení maturitní práce s obhajobou a stanovení výsledného hodnocení

Kompletní kritéria pro hodnocení zde.

Určeni vedoucího a oponenta maturitní práce z PRR

Určeni vedoucího a oponenta maturitní s obhajobou před maturitní komisí zde.

Maturitní zkouška 2021

obor 63-41-M/02 obchodní akademie

Zkušební předměty
1. Český jazyk a literatura

· didaktický test (společná část maturitní zkoušky)

· písemná práce (profilová část maturitní zkoušky)

· ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

2. Cizí jazyk

· didaktický test (společná část maturitní zkoušky)

· písemná práce (profilová část maturitní zkoušky)

· ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

nebo

Matematika

· pouze didaktický test (společná část maturitní zkoušky)

3. Ekonomika

· ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

4. Účetnictví

· ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

5. Projektové řízení

· maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek
Žák se může přihlásit až ke 2 nepovinným maturitním zkouškám z následující nabídky:

1. Matematika

· Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. Cizí jazyk

· Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. Písemná a elektronická komunikace

· Písemná zkouška

4. Evropská integrace v AJ

· Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nepovinná zkouška se nesmí shodovat s předmětem povinné zkoušky.

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky
7. dubna 2021 Písemná práce z českého jazyka

8. dubna 2021 Písemná práce z cizího jazyka

9. dubna 2021 Písemná práce z cizího jazyka – nepovinné zkoušky

2.-15. května 2021 Didaktické testy z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky

17.–28. května2021 Ústní zkoušky profilové části MZ a obhajoba maturitní práce

Zkouška z českého jazyka a literatury

Didaktický test

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.

Písemná práce

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření ručně psaného souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam minimálně 70 literárních děl. Zároveň se zveřejněním seznamu stanoví ředitel školy kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

(2) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

(3) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.

(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl školy.

Zkouška z cizího jazyka

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z:

a) anglického jazyka

b) francouzského jazyka

c) německého jazyka

e) ruského jazyka

Didaktický test

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.

Písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu psaného ručně v minimálním celkovém rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 100 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 25 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Zkouška z matematiky

Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Povolenými pomůckami jsou matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Délka obhajoby před maturitní komisí je 15 minut. Součástí obhajoby je prezentace projektu.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti u prvního cizího jazyka na minimální úrovni B1, u druhého cizího jazyka na minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z ostatních předmětů

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Děčín 20. října 2020

Mgr. Pavel Tomka

ředitel školy

Evropská obchodní akademie