Úvod Maturitní práce a obhajoba
Maturitní práce a obhajoba

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí -  témata pro zpracování maturitní práce, harmonogram odevzdávání jednotlivých částí maturitní práce, kritéria hodnocení maturitní práce

Projektové řízení

Témata pro zpracování maturitní práce:

  1. Volnočasová komunitní aktivita
  2. Charitativní aktivita
  3. Vzdělávací aktivita
  4. Podnikatelský záměr
  5. Environmentální aktivita

Harmonogram

Náplň:

Termín do:

Žák si zvolí téma pro zpracování maturitní práce a vypracuje úvodní stranu.

30. září 2010

Žák zpracuje projektový záměr na zvolené téma maturitní práce a připraví si obsah k projektu.

15. října 2010

Žák vypracuje předprojektovou studii a připraví si podklady pro zpracování případové studie, podnikatelského záměru.

31. října 2010

Žák zpracuje analýzu projektu.

15. listopadu 2010

Žák zpracuje syntézu projektu.

30. listopadu 2010

Žák sestaví SWOT analýzu.

14. prosince 2010

Žák přiřadí k definovaným požadavkům pro realizaci projektu konkrétní formy podpory - FUNDRAISING.

3. ledna 2011

Žák zpracuje personální a marketingové aspekty k maturitní práci.

17. ledna 2011

Žák zpracuje finanční vyjádření projektu – podklady k sestavení zakladatelského rozpočtu, měsíční příjmy a výdaje, roční příjmy a výdaje.

31. ledna 2011

Žák vypracuje měsíční a roční rozpočet nákladů a výnosů.

15. února 2011

Žák sestaví zakladatelský rozpočet.

28. února 2011

Žák zpracuje zahajovací rozvahu.

15. března 2011

Žák zhodnotí efektivitu a udržitelnost projektu.

31. března 2011

Žák zkompletuje jednotlivé části maturitní práce.

18. dubna 2011

Termín odevzdání maturitní práce:

19. dubna 2011

Konzultace s Ing. Vrbovou a s Ing. Kučerou budou v rámci hodin FIF a během roku nejpozději do 18. dubna 2011 - osobní domluva.

Kritéria hodnocení maturitní práce:

  1. Splnění formální a obsahové části maturitní práce
  1. Úroveň prezentace maturitní práce a její obhajoby

Způsob odevzdání práce: žák odevzdá 2 vyhotovení maturitní práce a 1 CD

V Děčíně 3. listopadu 2010

Vyhotovili: Ing. Zuzana Vrbová, Ing. Ladislav Kučera