Příjímací řízení

pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s právními předpisy k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Pokyny pro přijímací řízení

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie     170 žáků

Nabízená zaměření podle školních vzdělávacích programů:

  • Obchodní akademie se zaměřením Kreativita podnikání
  • Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent
  • Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management
  • Obchodní akademie se zaměřením Digitální marketing a komunikace

V prvním kole přijímacího řízení bude přijato 168 žáků, dvě místa budou ponechána pro potřeby odvolacího řízení.

Ředitel školy rozhodl, že na škole se bude konat v rámci přijímacího řízení pouze školní přijímací zkouška, nikoli jednotná přijímací zkouška. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo mu bude roven, rozhodne ředitel školy nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání školní přijímací zkoušky a o přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky. Tato informace bude zveřejněna na internetových stránkách školy a sdělena uchazečům o vzdělání.

2. První kolo přijímacího řízení:

Přihláška ke vzdělávání musí být řediteli střední školy doručena do 1. března 2020 poštou nebo osobně (na adresu školy – u pošty je rozhodující datum odeslání). Na podaných přihláškách se školy uvádějí ve stejném pořadí. 

V souladu s platnou legislativou stanovuje ředitel školy, že v přijímacím řízení pro rok 2021/2022 se nekoná jednotná přijímací zkouška. Místo ní se koná školní přijímací zkouška, která se skládá z testu z matematiky a didaktického testu z českého jazyka. Školní přijímací zkouška vychází z RVP pro ZŠ.

Formulář přihlášky a informace k vyplnění:

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss 

Uchazeč si zvolí jedno nebo více zaměření a tato zaměření uvede na přihlášce u názvu oboru (na jednu přihlášku je možno napsat i více zaměření).

V přijímacím řízení bude přihláška evidována pod číslem registračním, které uchazeč obdrží poštou na pozvánce.  Pod tímto číslem bude uchazeč veden po celou dobu přijímacího řízení. 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Termín konání školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:  14. dubna 2021

Náhradní termín je 11. května 2021 (uchazeč se z řádného termínu musí písemně omluvit do tří dnů od konání testů a o náhradní termín požádat).

Hodnocení bude ukončeno a seznam přijatých uchazečů zveřejněn nejdříve 28. dubna 2021 na vývěsce a webových stránkách školy.

3. Podmínky pro přijetí:

  • Žák nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný v předmětech 1. pololetí posledního ročníku.

  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno.

4.  Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

  • výsledků školní přijímací zkoušky – didaktických testů z českého jazyka a matematiky, jejichž obsah a forma odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání = 60% celkového hodnocení.

  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – první pololetí 9. třídy a první pololetí 8. třídy (nebo  odpovídající poslední vysvědčení z povinného splnění školní docházky) = 40% celkového hodnocení.

  • Pokud žák splní všechny podmínky přijímacího řízení, sečtou se jeho získané body a stanoví se celkové pořadí. Při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk a matematika v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle hodnocení na vysvědčení dle bodu 4.

  • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo mu bude roven, rozhodne ředitel školy nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání školní přijímací zkoušky a o přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky. Tato informace bude zveřejněna na internetových stránkách školy a sdělena uchazečům o vzdělání.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uloženo na poště 5 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je považováno za doručené.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů. V této době je nutné odevzdat zápisový lístek v knihovně školy. Zápisový lístek vydává základní škola (pokud se uchazeč hlásí se základní školy) nebo Krajský úřad příslušného kraje.

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 V Děčíně 28. 1. 2021
Mgr. Pavel Tomka
ředitel školy

Evropská obchodní akademie