2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Termíny a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

obchodní akademie  63- 41- M/02

2 .kolo

Podání přihlášek: od 19. 5. do 26. 5. 2023
Termín přijímacího řízení: 29. 5. 2023

 

Formuláře přihlášek jsou ke stažení na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Počet míst:

Obchodní akademie, zaměření Digitální marketing a komunikace: 11 míst
Obchodní akademie, zaměření Kreativita podnikání: 6 míst
Obchodní akademie, zaměření Sportovní marketing a management: 3 místa

 1. Podmínky pro přijetí
 • Žák nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný v předmětech 1. pololetí posledního ročníku.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno.
 1.  Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků jednotné zkoušky – váha 60% (dosažené výsledky se převedou na body, maximálně 100 bodů)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – první pololetí 9. třídy (nebo  odpovídající poslední vysvědčení z povinného splnění školní docházky) – váha 40% (průměr se převede na body, maximálně 67 bodů) 1,00 = 67 bodů, za nižší prospěch se odečítá 1 bod za každou desetinu průměrného prospěchu.

Pokud žák splní všechny podmínky přijímacího řízení, sečtou se jeho získané body a stanoví se celkové pořadí. Při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk a matematika v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

 1. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle hodnocení na vysvědčení dle bodu 2.
 2. V druhém kole přijímacího řízení je možno podat na jednu školu více přihlášek do jednotlivých zaměření.
 3. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uloženo na poště 5 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je považováno za doručené.
 4. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů. V této době je nutné odevzdat zápisový lístek v knihovně školy. Zápisový lístek vydává základní škola (pokud se uchazeč hlásí se základní školy) nebo Krajský úřad příslušného kraje.
 5. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V Děčíně 18. 5. 2023

Mgr. Pavel Tomka
ředitel školy

Soubor s podmínkami 2. kola ke stažení zde.

Evropská obchodní akademie