articles

Úvod Maturity 2020/2021 Maturitní zkouška 2021
Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška

obor 63-41-M/02 obchodní akademie

Zkušební předměty

1. Český jazyk a literatura 

·         didaktický test (společná část maturitní zkoušky) 

·         písemná práce (profilová část maturitní zkoušky) 

·         ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

2. Cizí jazyk 

·         didaktický test (společná část maturitní zkoušky) 

·         písemná práce (profilová část maturitní zkoušky) 

·         ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

nebo 

Matematika 

·         pouze didaktický test (společná část maturitní zkoušky) 

3. Ekonomika 

·         ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

4. Účetnictví 

·         ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

5. Projektové řízení

·         maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (profilová část maturitní zkoušky)

Nabídka nepovinných maturitních zkoušek

Žák se může přihlásit až ke 2 nepovinným maturitním zkouškám z následující nabídky:

1. Matematika 

·         Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

2. Cizí jazyk  

·         Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

3. Písemná a elektronická komunikace

·         Písemná zkouška

4. Evropská integrace v AJ

·         Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Nepovinná zkouška se nesmí shodovat s předmětem povinné zkoušky.

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

7. dubna 2021         Písemná práce z českého jazyka 

8. dubna 2021         Písemná práce z cizího jazyka 

9. dubna 2021         Písemná práce z cizího jazyka – nepovinné zkoušky

2.-15. května 2021 Didaktické testy z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky

17.–28. května2021 Ústní zkoušky profilové části MZ a obhajoba maturitní práce

Zkouška z českého jazyka a literatury 

Didaktický test 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. V průběhu testování  není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. 

Písemná práce 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření ručně psaného souvislého textu, jehož  minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Při konání  písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně  před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje  název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním  vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam minimálně 70 literárních děl. Zároveň se zveřejněním seznamu stanoví ředitel  školy kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam  literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

(2) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího  úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům  z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti  a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

(3) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní  seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do  31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. 

(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.  Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat  dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní  seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu  literárních děl školy. 

 

Zkouška z cizího jazyka 

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z: 

a) anglického jazyka 

b) francouzského jazyka 

c) německého jazyka 

e) ruského jazyka 

Didaktický test 

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část  testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. V průběhu testování není  žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. 

Písemná práce 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu psaného ručně v minimálním celkovém rozsahu  200 slov; písemná práce trvá 100 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má  žák možnost použít překladový slovník. 

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní  bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce  obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.  

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem  stanoví 25 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu  obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující  znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce  trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  

Zkouška z matematiky 

Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Povolenými pomůckami jsou matematické, fyzikální  a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení  vzorců, rýsovací potřeby  (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Délka obhajoby před maturitní komisí je 15 minut. Součástí obhajoby je prezentace projektu.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky 

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované  zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti u prvního cizího jazyka na minimální  úrovni B1, u druhého cizího jazyka na minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního  rámce pro jazyky. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání  maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky  v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu  o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z ostatních předmětů 

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Zveřejněná témata se  zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní  zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

Děčín 20. října 2020 

Mgr. Pavel Tomka

ředitel školy