articles

Úvod Maturity 2019/2020 Organizace výuky od 11. května
Organizace výuky od 11. května

Pokyny pro 4. ročník od 11.5. 2020

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 4. ročníku, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Při prvním vstupu do školy je nutno odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (zasláno prostřednictvím Bakalářů, prohlášení). Rozpis konzultací je též v příloze (konzultace), rozdělení do skupin bude vyvěšeno na nástěnce ve vestibulu školy.
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
- Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

- Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
- Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
- Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na maturitní zkoušku.
Pokud dochází k bližšímu kontaktu (méně než 1,5 m), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
- Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
- Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
- V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
- Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.