Úvod Uchazeči 2. kolo přijímacího řízení
2. kolo přijímacího řízení

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

 

Termíny a kritéria přijímacího řízení

obchodní akademie  63- 41- M/02

2. kolo

pro školní rok 2016/2017

Podání přihlášek: do 29. 4. 2016

Termín přijímacího řízení:  6. 5. 2016

Přijímací zkouška se nekoná.

Formuláře přihlášek jsou k dispozici v kanceláři školy.

Počet míst: 20

Kritéria přijímacího řízení:


1. hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí deváté třídy, vyjádřené studijním průměrem

  • při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk- matematika
  • Písemná a ústní přijímací zkouška se nekoná

2. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle hodnocení na vysvědčení dle bodu 2.

3. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uloženo na poště 5 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je považováno za doručené.

4. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů. V této době je nutné odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy. Zápisový lístek vydává základní škola (pokud se uchazeč hlásí se základní školy) nebo Krajský úřad příslušného kraje.

5. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení druhého kola přijímacího řízení, pokud během druhého kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

Děčín 15. dubna 2016

 

 

Ing. Jiří Petrášek

ředitel školy