Úvod Maturity Maturity 2014 Maturitní témata z účetnictví
Maturitní témata z účetnictví

Maturitní témata z účetnictví

Školní rok 2013/2014

1.   Výnosy a příjmy ve finančním účetnictví

2.   Charakteristika finančního majetku

3.   Dlouhodobé závazky, zákonné a ostatní rezervy

4.   Evidence zásob materiálu

5.   Založení a existence kapitálových obchodních společností

6.   Opotřebení dlouhodobého majetku

7.   Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

8.   Evidence nákladů a výdajů ve finančním účetnictví

9.   Soustava daní platná v České republice       

10. Hospodářský výsledek, jeho zjištění a užití

11. Personální činnost, zúčtování závazků a pohledávek se zaměstnanci a  společníky

12. Zúčtovací vztahy z obchodního styku

13. Platební styk

14. Kalkulace a rozpočty jako nástroj manažerského účetnictví

15. Vnitropodnikové účetnictví

16. Evidence zásob zboží

17. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby

18. Bankovní úvěry a výpomoci

19. Vlastní kapitál v různých právních formách

20. Účetní závěrka

21. Účetnictví v tržní ekonomice

22. Inventarizace

23. Účetní výkazy

24. Časové rozlišení nákladů a výnosů

25. Vyřazení dlouhodobého majetku