Úvod Uchazeči Přijímací řízení pro rok 2020/2021
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s právními předpisy k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Pokyny pro přijímací řízení

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie     134 žáků

Nabízená zaměření podle školních vzdělávacích programů:

Obchodní akademie se zaměřením Kreativita podnikání

Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent

Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management

V prvním kole přijímacího řízení bude přijato 132 žáků, dvě místa budou ponechána pro potřeby odvolacího řízení.

2. Přijímací řízení:

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou na škole uvedené v 1. pořadí. 

V přijímacím řízení bude přihláška evidována pod číslem registračním, které je uvedeno v záhlaví dopisu. Pod tímto číslem bude uchazeč veden po celou dobu přijímacího řízení. 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro přijímacího řízení je 8. června 2020.

Náhradní termín je 23. června  2020 (uchazeč se z řádného termínu musí písemně omluvit do tří dnů od konání testů a o náhradní termín požádat). 

Podrobné informace o jednotné zkoušce naleznete zde https://prijimacky.cermat.cz/.

Celkové výsledky budou zveřejněny ihned po obdržení výsledků jednotné přijímací zkoušky, nejpozději 16. června 2020 na vývěsce a webových stránkách školy. 

3. Podmínky pro přijetí

  • Žák nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný v předmětech 1. pololetí posledního ročníku.

  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno.

4.  Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

  • výsledků jednotné zkoušky – váha 60% (dosažené výsledky se převedou na body, maximálně 100 bodů) 

  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – první pololetí 9. třídy (nebo  odpovídající poslední vysvědčení z povinného splnění školní docházky) -   váha 40% (průměr se převede na body, maximálně 67 bodů) 1,00 = 67 bodů, za nižší prospěch se odečítá 1 bod za každou desetinu průměrného prospěchu.

Pokud žák splní všechny podmínky přijímacího řízení, sečtou se jeho získané body a stanoví se celkové pořadí. Při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk a matematika v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle hodnocení na vysvědčení dle bodu 4.

5. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uloženo na poště 5 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je považováno za doručené.

6. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 5 pracovních dnů. V této době je nutné odevzdat zápisový lístek v knihovně školy. Zápisový lístek vydává základní škola (pokud se uchazeč hlásí se základní školy) nebo Krajský úřad příslušného kraje.

7. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

8. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

V Děčíně 11. 5. 2020   

Ing. Jiří Petrášek

   ředitel školy